Dr. Necati Saygılı’nın Endülüs Seyahati – Konferans Özeti

Çağdaş Çözüm Beyaz Nokta Gelişim Derneği etkinlikleri kapsamında KRT-Kültür TV Salonunda düzenlenen Endülüs konulu Konferans 8 Ocak 2016 tarihinde yapıldı.

endulus_2Derneğin Yön Krl Bşk Dr. Necati Saygılı’nın Endülüs Medeniyeti’ne merkezlik etmiş Kordoba, Sevilla ve Granada şehirlerinden izlenimlerini görüntüler eşliğinde sunuşu bir saat kadar sürdü. Sunum sonrası izleyicilerin soruları ve değerlendirmeleriyle devam etti.

İnsanlığa barışı tavsiye eden İslâmî öğretinin günümüzde özünden uzak, şekle önem verilerek yaşanmışlığı yanında; zorbalık aracı haline getirilebilmiş olmasına ve kaynağındaki nedenlere dikkat çeken içeriğiyle konferans, dinleyicilerden hayli ilgi gördü.

Bin yıl öncesinden günümüze ulaşan bilim ve sanat eserleriyle Endülüs medeniyetine esin kaynağı olmuş o değerlerin, bugünkü varisi konumunda olan toplumlarda layıkıyla bilinmemesi; hatta merak dahi edilmemesindeki çelişkili manzaraya ilginç bilgiler ve görüntülerle dikkat çekildi.

O bağlamda Müslüman, Hıristiyan, Yahudi; Arap, Berberi ve Germenik gibi çok farklı inanç ve etnik kimlikten insanların sekiz asır boyunca, birlikte yaşama (cohabitasyon) kültürü’nü oluşturmalarındaki fevkaladeliğe vurgu yapıldı. O topraklara sonradan egemen olanların, bu kültürü yok ederek yerleştirdikleri tek ırk, tek inanç dayatmacılığı ile kutuplaşmaları nasıl kalıcı kıldıkları üzerinde duruldu.

Sosyal olayların, fiziki olaylarda olduğu gibi …sebep-sonuç-sebep… ilişkisi içinde geliştiği gerçeğinin unutulmaması gerekiyor. Bu gerçek göz ardı edilip; dar bakış açılarıyla değerlendirmelerde bulunmakla, yanlışı yanlışla ispat etmek gibi akıl dışı sonuçlara varılabildiği gerçeği hatırlatıldı. Örnek olarak da Endülüs Medeniyeti’nin yaşanmışlığı gösterildi.

Muhtelif vesilelerle günümüzde yaşanan toplumsal olayların kaynağında dinî öğretinin kendisinin bulunduğu; İslamî öğretinin özde şiddetten başka önerisi olmadığı ifade edilebiliyor. Günümüz Müslüman toplumlarındaki din algısını ve gelişmemişlikleri de kanıt olarak ileri sürülüyor. Derinlikli bilgi sahibi olmadan yargı cümlesi kuranların cehaletine vermek gerekiyor.

endulus_7endulus_5endulus_4endulus_3

Bunun yanında aynı İslamî öğretiden esinlenen bin yıl öncesinin Müslümanları, Endülüs’te bilim ve sanatta çağlarını aşan eserler ortaya koyup sekiz asır yaşayan parlak bir Medeniyet kurabilmiş olmaları gündeme hiç getirilmiyor. Keza İslamî Öğretinin kendisi ile herhangi bir çağın Müslüman aklının onu algılayışının birbirine karıştırılmaması gerektiği de hesba katılmıyor. Bu fark gözetilmeyip aynı şeymiş gibi kale almakla kısır düşünce ürünü, “yanlışı yanlışla ispat etmeye çalışmak” gibi akıl dışılıklara düşülüyor.

O dönemin Müslümanları insanı ve evreni anlamaya dönük devinimleri ile aynı esin kaynağından beslenerek göz kamaştırıcı eserler ortaya koyabildikleri halde sonraki dönemlerin Müslüman aklının, bugün karşı karşıya olduğumuz sonuçların oluşum süreçlerine nasıl olup da sessiz kaldığını ve/ya onun parçası olduğunu anlamak pek kolay değildir.

O nedenle Ortaçağda, sekiz asır boyunca yaşamış bu medeniyeti, günümüze kadar ulaşan eserleri ve düşünce dünyası ile tanımanın, cevapların/çözümlerin nerelerde aranması gerektiğine yardımcı olacağı beklentisi ifade edildi…

Konferansta aktarılan veriler ve tartışmalarda ileri sürülen görüşler ışığında ortaya çıkan, bilinen ama üzerinde pek durulmayan, “dinlerin her devirde, iktidar hırsına paravan yapılıp zehirlenmiş oldukları” gerçeği olmuştur denebilir.

endulus_1

SONUÇ

  • Farklılıkların birlikte var olmayı sürdürmesi, sinerji yaratacağı ve otokontrol mekanizmalarını canlı tutacağı için korunmalıdır.
  • Din aklın, vicdanın ve sorumluluk bilincinin dengeli birlikteliğinde kişinin malı olmalı; hiçbir şekilde iktidar aracı yapılmamalıdır.
  • İyiye, güzele, doğruya dair zihinsel ve eylemsel davranışları harekete geçirmiyorsa o din, kuru bir inançtan ibarettir; toplum yaşamı açısından işlevselliği pozitif değildir (negatiftir?).
  • Yaratılışın sırrı içinde var olan bu gerçekler göz ardı edilip tek renklilik,  tek doğruculuk ve bencillik, bireyleri ve kurumları değer üretimi açısından yozlaştırmakta; barış ortamı zarar görmektedir.

Hit Counter provided by criminal attorney Orange County