Düşünürlerin Kaleminden

A.B.D. Niçin Güçlü?

guc1983 yılında A.B.D. başkanı Ronald Reagan’ın isteğiyle Eğitimde Mükemmeliyet Ulusal Komisyonu’nca bir rapor hazırlandı. Adı “Risk Altındaki Ulus” (http://bit.ly/1NDYmOB).

Raporun giriş bölümünde şöyle bir cümle var: “Eğer bugün sahip olduğumuz eğitim sistemini A.B.D.’ye dost olmayan bir güç empoze etmiş olsaydı, bu bir savaş nedeni (causus beli) sayılabilirdi

Bundan 15 yıl sonra 1998 yılında Hoover Institution tarafından yazılan bir rapor ise şu adı taşıyordu: “Hala Risk Altındaki Ulus” (http://hvr.co/1NlKe81).

Entropi ve Düşündürdükleri Üzerine

entropiEntropi, Fizik Biliminin Termodinamik dalının ürettiği kavramlardan birisidir. Madde dünyasında olduğu kadar; içerik anlamına derinlikli bakıldığında, sosyal bilimlere uzantıları da olan bir kavramdır.  Kişisel Gelişim eğitimlerinde de Entropi’den bahsedilmesi o yüzdendir.

Termodinamik, doğada ister fiziksel, ister kimyasal olsun, maddede meydana gelen dönüşümleri Isı ve İş alışverişi temelinde ele alır.

Entropi konusuna girmeden önce, enerji alışverişiyle el ele giden o dönüşümlerin tâbi olduğu Termodinamiğin Yasaları diye bilinen kurallara özetle değinmek gerekiyor.

İslam’ın Temel Direkleri (Maksimleri) Üzerine Düşünceler

Giriş
Kuranı anlamakYeryüzünde öldürmeyi, çalmayı, yalanı mübah sayan bir din var mı bilmem. Ama indirilişleriyle birlikte, insanlık onurunu ayaklar altına alan güçlünün zayıfı ezmesine, sömürmesine savaş açan büyük dinlerin hepsinde de bu eylemlerin yasaklandığı/günah sayıldığı biliniyor. İnsanlığa barışçı, paylaşmacı, kardeşçe bir yaşamın yolunu gösterme amaçlı olduklarından; O Dinlerden başka türlüsü de zaten beklenmez.

Bu böyledir de; dini inanış farklılıklarının, tarihte insanlığa felaketler yaşatan bölünmelere, savaşlara araç yapılmasındaki çelişki nasıl açıklanacak?

En son ve en mükemmel din olma savına rağmen İslam’ın, dünyanın gözünde şiddetle özdeş hale getirildiğini; Mezhep farklılıklarının katliamlara varan düşmanlıklara yol açtığını görmek, kararmamış vicdan sahipleri için kahredici bir durum değil midir?

Dinin özünden kopmuş haliyle algılanması ve yaşanmasıyla ortaya çıkan bu çarpıklığı göremeyen cehalete; ondan beslenen çıkar çevrelerinin istismarına daha fazla seyirci kalınmaması ve ortak akılla bir çözüm getirilmesi, Müslüman aklın görev ve sorumluluğunda değilse; kimindir?

Bağdaşma veya Uyum Sorunu Üzerine

compitable

Batı dillerinde,  compatible/compatiblité sözcükleriyle ifade edilen Bağdaşma kavramı uyum, uyuşma, aykırı düşmeme, birarada olabilme gibi halleri ifade ettiğinden hayatımızdaki yeri önemlidir. Bu sözcük, olumlu hali ile birlikte(olabilir)liği; olumsuz hali ise ayrılmayı/ayrışmayı temsil ediyor.

Nitekim tıpta, organ nakillerinde, nakledilen organı vücudun, doku uyuşmazlığı nedeniyle reddetmesi, bu kavramın olumsuz haline verilebilecek en uygun örnektir.

Olumlu haline dair örneklere toplumumuzda, pek sık rastlamasak da TBMM’nin 31 Ekim 2013 Perşembe günkü oturumunda gözlenen uyum, sorun çözücülüğüyle iyi bir örnek oldu. Partileri ve öncelikleri farklı olsa da; Milletin Vekilleri, bir hayalet sorunun istismarına son verirken, farklılıklarını “ortak iyi” hedefinde bağdaştırmayı başardılar. Temenni edilen odur ki, bütün taraflar bu “uyuşumun sonuçlarını” doğru değerlendirmeye özen göstersinler.

Siyasilerimizin sergilediği bu tabloyu, toplumsal sorun çözme kabiliyetimizin (SÇK) düşüklüğü; nasıl geliştirilebileceği bağlamında değerlendirirken; toplumun eğitim düzeyini yansıtan TÜİK’in bir istatistiğindeki rakamlar, bende farklı düşüncelere yol açtı.

Değişmek

Değişmek, Değişim

Zamanın sürekliliği, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde birbirini tetikleyen olaylarla el eledir. Nitekim zaman algısı da tabiattaki olayların bu mekanizma üzerinden gelişirken gözlenen değişimlerle anlam kazanır.

Bilinen bir söz var; “her şey değişir; değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir” diye. O değişim denen kavram, yaşamı görünür kılan mekanizmanın da adı oluyor. Değişim olmuyorsa zaman; dolayısıyla da yaşam durmuş demektir. O nedenle değişim, tabiatla uyum halinde varlığını sürdürmenin; yani canlılığın doğal ve kaçınılmaz sonucudur.

Milat

Hollanda Denilince…

HollandaHollanda, futbol takımının son Dünya Futbol Şampiyonasında final oynamaya kadar yükselen başarısıyla gündemde ve çok kişinin dilindeydi.

Benim ilgimi çekişi, bir başka vesileyle daha önce olmuştu. Onların uçaklarıyla yapmak durumunda kaldığım bir seyahat sırasında elime aldığım “Holland Herald” adlı dergideki bir makalede anlatılanlar vesilesiyle oldu.

Orada yazılanlara geçmeden önce kısa bir ansiklopedik bilgi vermek gerkirse; genellikle düz ve alçak olan topraklarının % 40’ı denizleri doldurmak suretiyle kazanılmış; toplam yüzölçümü 41,526 km²(Konya İlimizden  %6-7 daha geniş); nüfusu 16,299,000; GSMH’sı 625.271 milyar dolar (Türkiye’ninki ile aşağı yukarı eşit; ancak kişi başına milli geliri 30,500 USD; bizimkinden 3,5-4 defa daha yüksek) olan ve meşruti krallıkla yönetilen bir ülke. Denizcilikte önemli gelişmeler kaydedip; onyedinci yüzyıldaki coğrafi keşiflerle zengin

Eğitim Deyince

EğitimToplumsal şikâyetlerimizin sebeplerini ve çarelerini hep eğitimde görürüz. Sihirli çözümün onda olduğuna inanmışızdır. Ama eğitimle tam neyi kastettiğimize dair tutarlı bir tanımlamamız da yoktur; herkesin eğitimden anladığı farklıdır.

İnsan, yaratılışından var olan bir yetenekle öğrenmeye açıktır. Eğitim, ona bu öğrenme yeteneğini kullanmakta yol gösterici olmak için verilir. Daha açık bir ifadeyle eğitim, bireyin sadece kendi varlığını değil; içinde yaşadığı ekosistemin bütün elemanlarının
varlıklarını devam ettirebilmesi için ihtiyaçlarını nasıl gidereceğini öğrenmesini kolaylaştıran sürecin adıdır. Yoksa eğitimle kastedilen, birtakım ideolojilere militan yapılmaya yatkın insanlar yetiştirmek değildir.


Hit Counter provided by criminal attorney Orange County